STATUT

Poniżej przedstawiamy statut

Stowarzyszenia Poznańska Grupa Rekonstrukcji Historycznej

"Warta"

Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1. 1. Poznańska Grupa Rekonstrukcji Historycznej " WARTA" zwane dalej Stowarzyszeniem działa zgodnie z ustawą prawo o stowarzyszeniach, niniejszym Statutem i posiada osobowość prawną.

2.Poznańska Grupa Rekonstrukcji Historycznej " WARTA" podlega nadzorowi starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia i może być członkiem innych organizacji społecznych.

§ 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polski oraz kraje Europy .Siedziba mieści się w Poznaniu.

§ 4. 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków wspieranej przez samorząd terytorialny, wojewódzkie i centralne władze oraz sponsorów. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5. Stowarzyszenie może używać legitymacji , odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.


Rozdział II

Cele i sposoby działania


§ 7. Celem działania Stowarzyszenia jest:

1.opieka nad zabytkami architektury militarnej, posiadającymi wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

2. inicjowanie działań których celem ma być ochrona pomników pamięci narodowej, miejsc upamiętniających bohaterstwo i męstwo narodu polskiego, lokalnych bohaterów, walczących o niepodległość Polski oraz walki z okupantem na terenach wielkopolski w okresie od początku XX wieku.

3. działania mające zabezpieczać miejsca pochówku zasłużonych w walce o uzyskanie niepodległości ofiar przestępczych działań przeciwko narodowi polskiemu oraz pokojowi i demokracji w Polsce jak i po za jej granicami. Zahamowanie procesów destrukcji tych miejsc oraz dokumentowanie ich stanu obecnego oraz stanu po przeprowadzeniu działań konserwatorskich i restauratorskich.

4. popularyzacja, uczestnictwo, rozwój i organizacja działań w zakresie propagowania historii i tradycji narodowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 5. udział w lokalnych środowiskach miłośników historii i tradycji formacji wojskowych , na sympozjach, konferencjach i spotkaniach rekonstrukcyjnych na arenie krajowej i międzynarodowej.

6. działalność edukacyjna wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem historii wojskowości , umundurowania wojsk biorących udział w wojnach światowych XX wieku na terenach Polski , priorytetem tych programów edukacyjnych winna być historia Wojska Wielkopolskiego i Powstania Wielkopolskiego.

7. czynny udział w życiu środowisk lokalnych, dzieci i młodzieży dotyczącym propagowania wiedzy o historii, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Wojska Wielkopolskiego XX wieku , historii wojsk innych państw .Propagowanie historii Powstania Wielkopolskiego.

8. udział w imprezach upowszechniających kulturę , turystykę , promocję Poznania i Wielkopolski.

9. promocja i realizacja zadań związanych z historią Wojska Polskiego, współpraca na terenie kraju, promocja historii jednostek, izb pamięci, szlaku bojowego, wyposażenia oraz obecnej działalności jednostek wojskowych, na potrzeby kraju, świata oraz współpracy z grupami rekonstrukcji historycznej.


§ 8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:


1.Pozyskiwanie środków na zapewnienie pomocy organizacyjnej i finansowej umożliwiającej trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;

2. działania mające zminimalizować zagrożenia dla niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków;

3. prowadzenie spotkań i realizacja programów mających popularyzować i upowszechniać wiedzę o zabytkach oraz ich znaczeniu dla historii i kultury wśród dzieci młodzieży i dorosłych;

4. uczestnictwo i organizowanie konferencji, kursów, szkoleń, imprez plenerowych odtwarzających wydarzenia historyczne pogłębiających wiedzę historyczną oraz podnoszących świadomość patriotyczną oraz narodową,

5. współdziałanie w zakresie pielęgnowania patriotyzmu oraz miejsc pamięci narodowej z właściwymi urzędami, instytucjami, organizacjami rządowymi i poza rządowymi oraz podmiotami samorządowymi,

6. organizowania działalności promującą historię lokalną , miasta Poznania, działań bitewnych na terenie wielkopolski oraz upamiętniających ofiary nazizmu i komunizmu. Upamiętniające miejsca kaźni nad ludnością polską w walce o niepodległość oraz demokrację.

7. pozyskiwanie i zarządzanie obiektami fortyfikacyjnymi i historycznie związanymi z historią lokalną oraz walką narodowo- wyzwoleńczą oraz walką o demokrację. Dbanie o ich stan techniczny oraz działania konserwatorskie. 8. Promocja miasta Poznania , Wielkopolski jej historii , kultury , turystyki i sportu na terenie całego kraju oraz po za granicami.

9. Dochód z odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia służy realizacji jego celów i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 9. Dochód z odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia służy realizacji jego celów i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 10. 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 2.Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.


§ 11. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających.

§ 12. l. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 13. 1. Członek zwyczajny ma prawo do:


1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,
4) uczestnictwa w krajowych i zagranicznych imprezach oraz szkoleniach na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia
5) korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszenia,
6) nosić odznakę z godłem Stowarzyszenia , oraz posiadać legitymację członkowską.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
3) aktywnego działania na rzecz rozwoju Stowarzyszenia
4) stałego podnoszenia poziomu wiedzy historycznej,
5) udziału w imprezach , konferencjach, seminariach organizowanych przez Stowarzyszenie.


§ 14. 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 13 ust. 1 pkt. 2,4,5,6.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2 pkt. 1,3,4,5.


§ 15. 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:


1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 6 miesięcy , złamanie zasad regulaminu oraz zachowania naruszające dobre imię Stowarzyszenia , złamanie prawa polskiego oraz konwencji międzynarodowych które Polska ratyfikowała.

4) W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia.

5) Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

6) Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia


§ 16. 1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
§ 17. 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków. 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 2 kadencje.

3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum), chyba, że statut stanowi inaczej.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum), chyba że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.


§ 18. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko, według zasad o których mowa w § 17 ust. 1 nin. Statutu.


Walne Zebranie Członków


§ 19. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający.
§ 20. 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca każdego roku.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz, członek.
5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od złożenia wniosku. Uprawnienie to przysługuje także samodzielnie Zarządowi w sprawach wymagających podjęcia uchwał przez Walne Zebranie Członków.
8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania listownie lub za pomocą komunikatorów teleinformatycznych.
9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków( quorum).

§ 21. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
7) udzielanie absolutorium ustępującym władzom na wniosek Komisji Rewizyjnej
8) rozpoznawanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia i wykreślenia członka
9) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu.


Zarząd


§ 22. 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków.
3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są:
Prezes lub v-ce Prezes wraz ze Skarbnikiem.
6. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 1 razy w miesiącu.

§ 23. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 2.000,00 zł
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i skreślenia z listy członków,
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,


Komisja Rewizyjna


§ 24. 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

§ 25. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

§ 26. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
- pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, w tym w szczególności Zarządzie ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
- być skazanym prawomocnymi wyrokami za przestępstwo z winy umyślnej lub pozbawionym praw publicznych.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zobowiązana jest do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli finansowej i statutowej działalności Stowarzyszenia. Regulamin Komisji Rewizyjnej podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Członków.
3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.
4.Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

§ 27. 1. W przypadkach określonych w § 25 pkt 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo do udziału w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.


Rozdział V

Majątek i fundusze


§ 28. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.


§ 29. 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:


1) składki członkowskie,
2) darowizny, dotacje, zapisy i spadki,
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia)
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego miesiąca na konto Stowarzyszenia . Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, do końca miesiąca w którym otrzymali powiadomienie o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie. Wysokość składki podlega akceptacji Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 30. 1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu:
Prezesa lub v-ce Prezesa oraz Skarbnika lub osób przez nich upoważnionych.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis(y) Prezesa lub innej osoby przez niego upoważnionej z pośród członków Stowarzyszenia.
3. Władzom i organom Stowarzyszenia zabrania się:
- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków lub pracowników oraz osób w stosunku do których członkowie pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,
- przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
- wykorzystywania majątku na rzecz członków, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, - zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie.


Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


§ 31. 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).
4. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy.


_______________________________

Wykonanie: Waldemar Jankowiak


Materiały znajdujące się na stronie internetowej oraz działalność Stowarzyszenia Poznańska Grupa Rekonstrukcji Historycznej "WARTA" ma charakter edukacyjno-informacyjny, nie ma na celu propagowania oraz identyfikowania się z jakąkolwiek skrajną ideologią.